Zum Inhalt springen

Choa es salem

  Berberstute, geboren 1996

  von Oua­fi (El Had & Jahi­da aus Lah­bil), alge­risch gezo­gen aus der Chou­ka de Pete­loup (Inch‘Allah & Kalin­ka), fran­zö­sisch gezo­gen. Femi­ni­ne und doch tem­pe­ra­ment­vol­le Zucht­stu­te mit Farbgen.

  Choa lebt mitt­ler­wei­le bei guten Freunden. 

  Choas Nachzucht am Berbergestüt Fal el Khair

  • Dora Fal el Khair
  • Annaz Fal el Khair
  • Yous­ra Fal el Khair
  • Tarik Fal el Khair